Επικοινωνια

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: notaries@notariat.gr

uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων

15 Φεβ 2011

Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1966, το δε καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμόν 22617/1966 τελεσίδικο απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» με έδρα την Αθήνα, και καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 11703/1967.
Στη συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄αριθμούς 100/1972 και 3396/1992 αποφάσεις του Πρωτοδικείου και καταχωρήθηκαν στα ίδια βιβλία με τον αριθμό 1346 και όπως αυτό τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό ισχύει σήμερα με την υπ΄αριθμόν 501/1999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα ίδια βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 1346. Έχει ΑΦΜ 090045407 και ανήκε στην Δ.Ο.Υ.  Α’ ΑΘΗΝΩΝ.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
α) Η καλλιέργεια στενών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η προαγωγή οικονομικών συμφερόντων τους, β) πάσα ενέργεια αποβλέπουσα στη βελτίωση των τακτικών και εκτάκτων παροχών από το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, γ) η με κάθε νόμιμο μέσον επιδίωξη αυξήσεως των πόρων του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, ώστε να δύνανται να εκπληρούν κατά τας εκάστοτε ανάγκας τον σκοπόν δια τον οποίον έχουν ιδρυθεί, δ) οιαδήποτε ενέργεια προς το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων για βελτίωση της υγειονομικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περιθάλψεως των μελών του Συλλόγου, ε) πάσα συναφής ενέργεια που ήθελε κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ωφέλιμη και χρήσιμη δια τα μέλη του Συλλόγου στα δύο παραπάνω Ταμεία ή σε οιονδήποτε άλλον Οργανισμόν ή και σε οιαδήποτε Δημοσία Αρχή και στ) η μέριμνα υπέρ των ασθενούντων ή οπωσδήποτε αναξιοπαθούντων συνταξιούχων συμβολαιογράφων και των μελών των οικογενειών τους.

ΙΙΙ . ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι α) οι συνταξιούχοι συμβολαιογράφοι ολοκλήρου της Ελλάδος και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, β) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, λαμβάνοντες μηνιαίον μέρισμα από το Ταμείο αυτό (μερισματούχοι).
2. Η εγγραφή μέλους στα μητρώα του Συλλόγου γίνεται με προφορική αίτηση του ενδιαφερομένου. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη αποδοχής της αιτήσεως πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
3. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρούν του Συλλόγου αφού γνωστοποιήσουν την αποχώρηση σύμφωνα με το άρθρον 87 του Αστικού Κώδικα. Τα αποχωρούντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.
Μέλος του Συλλόγου δεν μπορεί να είναι εκείνος που στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων, εκείνος που καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία, κλοπή, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και συκοφαντική δυσφήμιση.

IV ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόροι του Συλλόγου ορίζονται α) το δικαίωμα εγγραφής που είναι σήμερα 5 ευρώ, β) ετήσια εισφορά των συνταξιούχων συμβολαιογράφων και των μερισματούχων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) που είναι σήμερα ευρώ δέκα πέντε (15) καθώς και των ορφανικών οικογενειών αυτών που είναι σήμερα ευρώ δέκα (10), γ) δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου καθώς και κληρονομίες και κληροδοσίες με το ευεργέτημα πάντοτε της απογραφής, δ) πάσης φύσεως οικονομική ενίσχυση και κάθε έσοδο που προέρχεται από νομική πηγή. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια εισφορά των μελών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Διοίκηση του Συλλόγου ανατίθεται σε Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

VI ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συγχρόνως με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας έργο είναι ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου και της διαχείρισης, υποβάλλει δε γι΄αυτά σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση.

VII. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η τακτική Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο την πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις που στέλνονται πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες και αναγράφουν απαραίτητα τον χρόνο και τον τόπο της συγκλήσεως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και αποστέλλονται στα μέλη έγκαιρα.

VIII. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος διοικείται σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του, την 7ην Φεβρουαρίου 2010, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2010 - 2013, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Καραντζίκος του Γεωργίου, συντ/χος Συμβολαιογράφος, κάτοικος Αθηνών οδός  Δουκίσσης Πλακεντίας  46-48  Τ.Κ. 115 23  Αθήνα ΤΗΛ. 210 6928448 -6938048137.
Αντ/δρος: Κατσάτος Γεώργιος του Δημητρίου, συντ/χος Συμβολαιογράφος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους   71α  Τ.Κ. 104 34 Αθήνα  ΤΗΛ. 210 8217874
Ταμίας: Δράγιος Αριστείδης του Αθανασίου, συντ/χος Συμβολαιογράφος, κάτοικος Αθηνών Πανεπιστημίου 56  Εμμ. Μπενάκη Τ.Κ. 106 78 Αθήνα ΤΗΛ. 210 3825914 -6974858801.
Γεν. Γραμματέας: Φουρλής Ευστάθιος του Αθανασίου, συν/χος Συμβολαιογράφος,  κάτοικος Αθηνών , Χάριτος 16 Τ.Κ. 106 75 Τηλ. 210 7234394, 210 7250936 και 6979748231
Μέλη: 1) Μήτρου Δημήτριος του Ιωάννου συν/χος  Συμβολαιογράφος, κάτοικος Κερατέας  Αττικής, οδός  Χρήστου Στέφα  15και Ρ. Φερραίου. ΤΗΛ. 2290-42250 -6974323363
2) Θανόπουλος  Δημήτριος  του  Αθανασίου, συν/χος  Συμβολαιογράφος,   κάτοικος  Εκάλης, οδός  Κυκλαμίνων 7  Τ.Κ. 145 78, ΤΗΛ. 210 8131103 -6945545757.
3) Λαμπαδαρίδου  Αλεξάνδρα  του  Παναγιώτου, συντ/χος Συμβολαιογράφος,   κάτοικος Αγ.   Παρασκευής, οδός  Τερζοπούλου 4-6 Τ.Κ.    153   42. ΤΗΛ. 210 6006107

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ εκλέχτηκαν οι:
1)  Μεντζέλος Σωτήριος, Τηλ. 210 2280915
2) Βαρίτης Χαράλαμπος, Τηλ. 210 9341095
3)  Μητροπούλου Χαρίκλεια, Τηλ. 210 6544454

ΙV. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Βλαχάκη και τα μέλη του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών –Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσων, για την φιλοξενία του Συλλόγου μας και της δημιουργίας ιδιαίτερης στήλης μέσω της ιστοσελίδας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου που θα αφορά του Συνταξιούχους Συμβολαιογράφους.  Με την δημιουργία αυτής (LINK)  τα μέλη μας θα έχουν την δυνατότητα με την επίσκεψη τους σ΄αυτήν την στήλη να ενημερώνονται άμεσα για όλα τα θέματα που αφορούν τους Συνταξιούχους Συμβολαιογράφους.
Επίσης ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν και κατέβαλαν την συνδρομή τους. Παράκληση του Δ.Σ. είναι τα μέλη να επικοινωνούν με τα Γραφεία του Συλλόγου στις εργάσιμες ώρες και να ενημερώνονται για όλα τα έτη που δεν έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους.
Υπενθυμίζουμε ότι ο λογαριασμός του Συλλόγου στην Τράπεζα EUROBANK EFG είναι: 0026-0201-95-0102823754

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Επιστολή Προς τα Μέλη »